Inner Banner
مصاحبه خبرگذاری شانا با آقای مهندس نصرتی، مدیر عامل شرکت ماشین سازی ویژه در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

مصاحبه خبرگذاری شانا با آقای مهندس نصرتی، مدیر عامل شرکت ماشین سازی ویژه در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی