Inner Banner

سرمایه های انسانی


امروزه بزرگترین مزیت رقابتی سازمان ها، داشتن سرمایه‌های انسانی توانمند است. سرمایه‌هایی که به عنوان عامل حیاتی و اساسی برای بقا و موفقیت سازمان‌ها ضروری و لازم است، به طوریکه که در عصر حاضر، جذب، توانمندسازی و تدوین و اجرای استراتژی مناسب توسعه سرمایه انسانی، بعنوان ارزشمندترین عامل دستیابی به توسعه پایدار و مهم‌ترین چالش سازمان‌ها تبدیل شده است.

 

امروزه بزرگترین مزیت رقابتی سازمان ها، داشتن سرمایه‌های انسانی توانمند است. سرمایه‌هایی که به عنوان عامل حیاتی و اساسی برای بقا و موفقیت سازمان‌ها ضروری و لازم است، به طوریکه که در عصر حاضر، جذب، توانمندسازی و تدوین و اجرای استراتژی مناسب توسعه سرمایه انسانی، بعنوان ارزشمندترین عامل دستیابی به توسعه پایدار و مهم‌ترین چالش سازمان‌ها تبدیل شده است.


اين شركت با رويكرد نيروي انساني كارآمد در جايگاه شركاي استرات‍‍ژيك سازمان، دارای اصول و ارزش های متمایزی است از جمله:

 

  • توسعه و بالندگی کارکنان
  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال ذینفعان شرکت
  • حرکت در مسیر تعالی سازمانی
  • توسعه دانش و مهارت مهندسی در سطح ملی
  • افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی جامعه