نیروگاه برق و انرژی

نیروگاه برق و انرژی

حوزه برق و انرژی یکی از حوزه­‌های استراتژیک در کشور می­‌باشد که میزان تقاضای انرژی داخل کشور و همچنین امکان فروش آن به کشورهای همسایه، خود مؤید این نکته می­‌باشد.  شرکت ماشین‌سازی ویژه در حوزه نیروگاه برق ­آبی فعالیت دارد.

پروژه‌های مرتبط